Nebinární identita: Bigender, agender, genderfluid…

Nebinární identita: Bigender, agender, genderfluid…
Když se člověk necítí ani jako muž, ani jako žena. Nebinární identita je genderová identita, která nezapadá do tradičního binárního (dvojkového) modelu.
6 min. čtení

Nebinarita

Nebinární jedinec (non-binární) je osoba, která se necítí být výhradně mužem ani ženou a nepovažuje se za součást binárního (dvoupolárního) pohlavního systému. Může se identifikovat jako genderfluid, androgynní, genderqueer, agender, bigender nebo mít jinou genderovou identitu. Tato identita se stává čím dál více viditelnější v současné době díky snaze o větší inkluzi a uznání rozmanitosti genderových identit. Je důležité respektovat identitu každého člověka a umožnit jim vyjádřit se v souladu s jejich vlastním vnímáním svého pohlaví a identity.

Nebinární osoby se mohou cítit jako genderově neutrální, bigender, agender nebo genderfluid.

  1. Genderově neutrální je genderová identita, kdy jedinec se necítí být ani mužem, ani ženou, nebo se snaží vystupovat mimo binární genderový systém a nepreferuje žádné zájmeno jako on/ona.

  2. Bigender je genderová identita, kdy se jedinec identifikuje současně jako muž a žena nebo se může pohybovat mezi těmito dvěma identitami v závislosti na kontextu nebo náladě.

  3. Agender je genderová identita, kdy se jedinec necítí být součástí binárního genderového systému a neidentifikuje se s žádným pohlavím.

  4. Genderfluid je genderová identita, kdy se jedinec identifikuje s různými genderovými identitami v různých časech nebo podle kontextu. Osoba genderfluid může mít například pocit, že je někdy mužem, někdy ženou a jindy genderově neutrální.

Jak člověk zjistí, že je nebinární?

Každý člověk má právo na svou vlastní identitu, včetně genderové identity, a může ji objevovat a vyjadřovat podle svých pocitů a zkušeností. Někteří lidé se narodí s jasným pocitem, že jejich pohlaví odpovídá tomu, kterému byli přiřazeni při narození (binární genderová identita), zatímco jiní se mohou cítit výhradně jako muž nebo výhradně jako žena, ačkoli to neodpovídá pohlaví, kterému byli přiřazeni při narození.

Nebinární identita zahrnuje pocit, že se člověk necítí plně mužem ani plně ženou, a může se projevit různými způsoby, například jako pocit androgynity, bigenderovosti nebo jiných formách genderfluidity. Někdy může být pro lidi obtížné definovat svou genderovou identitu, zejména pokud se cítí v rozporu s tradičním binárním pohledem na gender.

Zjistit, že je člověk nebinární, může být proces, který zahrnuje sebereflexi, introspekci a vlastní zkoumání identity. Je důležité, aby každý mohl objevovat svou genderovou identitu bez nátlaku nebo očekávání ostatních lidí. Pokud se člověk cítí nejistý ohledně své genderové identity nebo má pocit, že by mu mohlo být užitečné mluvit s odborníkem na genderové záležitosti, může se obrátit na terapeuta, psychologa nebo jiného odborníka na genderové záležitosti, kteří mohou pomoci s objevováním vlastní identity.

Gender, genderová identita

Gender je sociální a kulturní konstrukt, který se týká společenských a kulturních očekávání, rolí, normativů a stereotypů, které jsou spojeny s tím, co je považováno za mužské a ženské. Jedná se o složitý a mnohdy proměnlivý koncept, který může zahrnovat mnoho různých prvků, včetně biologických, sociálních, kulturních a historických faktorů.

V tradičním binárním modelu genderu jsou muži a ženy vnímáni jako dvě oddělené a protichůdné kategorie, přičemž jsou jim přiřazovány různé role, vlastnosti a očekávání. Muži jsou často vnímáni jako silní, agresivní a nezávislí, zatímco ženy jsou často vnímány jako emocionální, pečující a závislé. Tyto stereotypy mohou mít vliv na to, jak se lidé chovají a jaké vlastnosti a schopnosti považují za přirozené pro muže a ženy.

Někteří lidé však neodpovídají tradičním genderovým kategoriím a cítí se víc jako nebinární nebo jinak genderově nekonformní. Pro tyto lidi může být gender identitou, kterou si sami vybírají a která neodpovídá tradičním mužským a ženským rolím a očekáváním. Každá osoba má právo na svou vlastní genderovou identitu a každý typ genderové identity zahrnuje mnoho různých prvků, které se mohou lišit v závislosti na kultuře, společenských normách a individuálních zkušenostech.

Kolik existují genderů (pohlaví)?

Otázka toho, kolik existuje genderů, nemá jednoznačnou odpověď, protože genderová identita je složitý a mnohdy individuální koncept. V tradičním binárním modelu se rozlišují pouze dvě kategorie pohlaví - muž a žena - na základě biologických faktorů jako jsou pohlavní orgány a chromozomy.

Nicméně, stále více lidí se identifikuje jako nebinární nebo genderově nekonformní, což znamená, že nevyhovují tradičním binárním kategoriím. To může zahrnovat například lidi, kteří se identifikují jako agender (bez genderové identity), bigender (současně se identifikují jako muž a žena), genderqueer (cítí se být mimo binární kategorie), nebo další formy genderové identity, které nezapadají do tradičních kategorií.

Je tedy obtížné stanovit přesný počet genderových identit, protože každý jedinec si může vybrat svou vlastní genderovou identitu, která nejlépe odpovídá jeho pocitům a zkušenostem. Je důležité, aby společnost respektovala a podporovala různorodost genderových identit a aby umožnila každému člověku, aby si vybral identitu, která nejlépe odpovídá jeho nebo její individualitě.

Je nebinarita nemoc?

Nebinarita není nemoc. Nebinární identita se týká genderové identity, což je způsob, jakým člověk vnímá a prožívá své pohlaví a genderovou roli. Stejně jako u binárních pohlaví (mužského a ženského) může být genderová identita nebinární osoby pevná nebo se může měnit v průběhu času.

Nebinární lidé mohou zažívat diskriminaci a stigmatizaci v důsledku nedostatku uznání a chápání ze strany společnosti. Zdravotní stav nebinárních lidí se nemusí lišit od zdravotního stavu lidí s binární identitou.

Může se z nebinární osoby stát osoba binární?

Ano, je možné, že někdo, kdo se považuje za nebinární, může později přijmout binární genderovou identitu. Genderová identita je individuální záležitost a může se vyvíjet a měnit v průběhu času. Někdo může například pocítit, že se s nebinární identitou ztotožňuje v určité fázi svého života, ale později může přijít k názoru, že se víc cítí jako muž nebo žena.

Je důležité si uvědomit, že genderová identita je složitý a individuální proces a může se měnit v průběhu času. Každá osoba má právo na svou vlastní identitu, bez ohledu na to, zda se jedná o binární nebo nebinární genderovou identitu. Je důležité, aby společnost respektovala a podporovala různorodost genderových identit a aby umožnila každému člověku, aby si vybral identitu, která nejlépe odpovídá jeho pocitům a zkušenostem.

Kam chodí nebinární osoby na veřejné wc?

Nebinární osoby se mohou rozhodnout použít veřejné toalety, které jsou v souladu s jejich vlastním genderovým výrazem a identitou. V některých zemích již existují toalety, které jsou označeny jako „genderově neutrální“ nebo „univerzální“, což jsou toalety, které jsou určeny pro použití všemi lidmi bez ohledu na jejich pohlaví nebo genderovou identitu.

Je důležité, aby se nebinární osoby cítily bezpečně a pohodlně, když používají veřejné toalety. Diskriminace a obtěžování na základě genderové identity jsou neakceptovatelné a mohou mít závažné důsledky pro duševní zdraví jedince. Společnost by měla být vstřícná a respektovat rozmanitost genderových identit a zajistit, aby byly všechny veřejné prostory, včetně toalet, přístupné všem lidem bez ohledu na jejich pohlaví nebo genderovou identitu.